GRUNDSKOLAN

Framtidens lärande – en skola i framkant

När du kommer till Lilla Nacka skola känner du nog inte igen dig. Klassrummen är borta och vår miljö och verksamhet är utformad efter dagens kunskap om lärande.

Hur ska en utbildning vara utformad för barn på 2020-talet? Vi tror inte att dagens skola ska se likadan ut som när vi själva gick i skolan. Vårt samhälle har förändrats, självklart måste skolan också förändras i takt med tiden. Våra elever ska verka i framtiden. 

Arbete mot läroplanens alla mål sker på olika sätt och i olika former, ibland i grupp och ibland som enskilt arbete, projektform förekommer ofta. På Lilla Nacka har barnen individuella planering jämte gruppens planering. Den individuella planeringen utformas efter varje barns behov, initiativ och förmåga.

Vi skräddarsyr och är flexibla för att möta och hjälpa varje barn att klara skolans mål och krav. På Lilla Nacka är det viktigt att man får utveckla sina intressen och känner sig nöjd med sig själv. Vi har tillstånd att bedriva undervisning utan timplan, 40-min schemat är borta. Det betyder att vi i hög utsträckning kan utforma dagarna efter varje barns bästa. Arbetet mot de olika ämnenas kunskapskrav kan ta olika tid för barnen.  Alla behöver ej göra lika.

Lärarna är tydliga ledare för barnen. God arbetsmiljö och god ordning hör ihop med goda resultat. Det råder god arbetsro och det förekommer ingen mobbning på Lilla Nacka. Lilla Nacka är en trivsam skola med snälla barn. Där alla visar respekt för varandra och olikheter ses som berikande och naturligt. Tillsammans gör vi mycket roligt.

Barnen har möjlighet till delaktighet och kan påverka. Vårt förhållningssätt är inbjudande och vi uppmuntrar till initiativ och förslag. Vi pratar inte bara, vi genomför också.

Kreativitet är centralt på Lilla Nacka. Kreativa inslag har en plats i de flesta ämnen. Vi skapar och konstruerar och använder ämnen som bild och teknik, för att konkretisera och för att förstå. Vi låter barnens idéer och tankar vara en grund för upplägg och genomförande av arbetsområden. Det finns inte ett sätt att nå målen – det finns många.

Idrott och motion är kul viktigt. Barnen får testa olika sporter och vi samarbetar med professionella idrottsledare. Goda förutsättningar ges goda rörelsevanor i vardagen.

Genom coachning och samtal lär sig barnen att planera och att ta ökat ansvar för sitt lärande.  Barnen får möjlighet till ansvarstagande utöver det vanliga. Vi tror på deras kompetens, arbetar med tillit och förtroende. Att tro på sig själv är centralt för lärande och utveckling.

Enligt läroplanen ska barnen utveckla digital kompetens. Den digitala tekniken är självklar på Lilla Nacka, när det är praktiskt och smart. Vi lär om möjligheterna och riskerna.

Läxor – gammal kvarleva? Det finns inget i våra styrdokument som ger oss i uppdrag att ge läxor. Det finns heller ingen forskning som kan påvisa en god effekt av läxor i yngre åldrar. Läxor förekommer nästan inte alls på Lilla Nacka, barnen hinner med sitt arbete under skoltid. Vi tycker att barn behöver sin fritid, precis som vi vuxna behöver få lämna jobbet, när vi går hem för dagen.

Vi är generösa med ledigheter, man lär så mycket när man reser. Med dagens teknik finns möjligheter till distansundervisning.

Vi har en klass i varje årskurs. En lärare och en fritidspersonal arbetar tillsammans. Klasstorlekar är cirka 20-24 barn.

Fritids öppnar kl 7.30 och de barn som vill kan äta frukost. Vår skoldag startar kl 9.00. Mitt på dagen tar vi en ordentlig paus (1-2 tim inkl lunch). Tiden för rasten varierar utifrån ålder. Goda möjligheter ges till rörelse och frisk luft. Skoldagarna slutar mellan kl 14.00 och kl 15.00, beroende på ålder. 

Elevhälsan

Elevhälsan består av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och kurator.  Elevhälsoteamet träffas regelbundet med lärare och skolledning. De arbetar förebyggande enligt riktlinjer i skollagen. Skolsköterska och skolläkare kallar till undersökningar och vaccination.

Vårdansvar på Lilla Nacka har Klara elevhälsa.

Du når vår skolsköterska genom att maila – skolskoterska@lillanacka.se

Lärmiljöer

Vi arbetar i en aktivitetsbaserad lärmiljö. Olika miljöer skapade för olika aktiviteter och lärande – för möten, för presentationer, för kreativitet, för enskilt arbete och för workshops. Lärmiljöerna är moderna, flexibla och trivsamma. Framtidsspaning och aktuell forskning påverkar när vi skapar en arbetsplats för dagens barn. Barnens skola är bland annat utformad och inspirerad av aktivitetsbaserade kontor och learning zones något som beskrivs på European Schoolnets sida “Future Classroom Lab”. 

Rethinking, teahing and learning

” The Future Classroom Lab is created by European Schoolnet, its supporting 30 ministries and industry partners to help visualise how conventional classrooms and other learning spaces can be easily reorganised to support changing styles of teaching and learning.”

”The Future Classroom Lab is formed by six different learning spaces. Each space highlights specific areas of learning and teaching and helps to rethink different points: physical space, resources, changing roles of student and teacher, and how to support different learning styles.”

När vi är utomhus, på rasterna och när vår undervisning bedrivs i utemiljö använder vi vår skolgård, fotbollsplanen, lekparker och skogarna i närheten.

 

 

Glassfabriken

Glassfabriken är vår senaste learning zone/undervisningsmiljö. Hösten 2018 startade vi projektet “Glassfabriken” med våra skolelever. Ett projekt där eleverna arbetar med olika ämnen integrerat – matematik, svenska, SO, hemkunskap, engelska och bild. Eleverna är med och startar samt driver en liten rörelse. Enkel glasstillverkning, försäljning och ekonomiska uträkningar är några av arbetsuppgifterna i denna undervisningsmiljö tillika butikslokal. Entreprenöriellt lärande i praktik – ”de små entreprenörerna”.

 

 

Fritidshemmet

Lilla Nackas fritidshem är öppet för alla barn, förskoleklass till och med åk 6. Barnen erbjuds många olika sysselsättningar och fritidsverksamheten utgår från Läroplanens mål.

 

Sammanfattningsvis

Barnen spenderar många år av sitt liv i skolans värld. Därför är det så oerhört viktig för oss på Lilla Nacka hur den tiden spenderas och upplevs av varje barn. Alla ska känna att de duger och lyckas. Inget ska stoppa något barn från sina drömmar eller ambitioner.

Läroplanens kunskapskrav är grunden för allt, när vi arbetar med barnen. Det är viktig för oss att barnen inte stressas och pressas negativt. Lilla Nacka Skola lägger vikt vid att barnen får ett gott självförtroende och en god självkänsla. Då blir arbetssätt och förhållningssätt avgörande.

 

Läroplan grundskola